Teenuste tutvustus ja orienteerivad hinnad

Peamiselt toimetan järgmisi tekste:

 • firmade ja asutuste kodulehed (sh blogisissekanded)

 • õppe- ja juhendmaterjalid

 • raamatud, aastaraamatud

 • ajalehed, ajakirjad, brošüürid

 • arengukavad, projektid, eelnõud

 • artiklid, reklaammaterjalid, pressiteated

 • kõrgkoolide lõputööd jm uurimistööd

Toimetan eestikeelseid tekste ning tõlkeid inglise, saksa ja soome keelest peamiselt alltoodud teemavaldkondades:

 • tehnika

 • turundus

 • haridus ja teadus

 • sotsiaalia

 • kultuur

Vähemal määral toimetan ka majandus- ja põllumajandus-, meditsiini-, juriidika- ja IT-tekste.

Kuidas kujuneb tekstitööde hind

Enne kui hakkame hinnast rääkima, on vaja selgeks teha, millist teenust Sa üldse vajad. Paraku pole aga kindlat piiri sisutoimetamise, keeletoimetamise ja korrektuuri vahele võimalik tõmmata. Tegemist on pigem erineva kangusega toimetamise astmetega, mille piirid on üsna hägusad (vt täpsemalt altpoolt):

 • sisutoimetamine on kõige põhjalikum ja toimetaja jaoks kõige vastutusrikkam;
 • keeletoimetamine on kõige levinum, vastutus jaguneb autori (tellija) ja toimetaja vahel enam-vähem võrdselt;
 • korrektuur on kõige pinnapealsem, peamiselt õigekirjale keskenduv toimetamine, kus kogu sisuline vastutus lasub autoril (tellijal).
Kui vajadus on välja selgitatud, tasub teada, et toimetamistööde hind sõltub kõige suuremal määral toimetamisele kuluvast ajast; see omakorda aga teemavaldkonnast, algteksti kvaliteedist ja failivormingust, ning muidugi ka kliendi täpsetest (eri)soovidest. Kuna tööle kuluvat aega pole võimalik enne algteksti nägemata ja kliendi soove teadmata täpselt prognoosida, siis palun arvesta, et järgnevalt toodud hinnad on vaid tekstifaili toimetamise hindade orientiiriks.

Heal tasemel kirjutatud lihtsa teksti toimetamise hind jääb kindlasti allpool inditseeritud hinna alumise piiri lähedale, samas kui nt teise emakeelega autori eesti keeles kirjutatud tekst tuleb sageli lause-lauselt ümber kirjutada. See on ajamahukas töö, mille hind kujuneb suure tõenäosusega keskmisest kallimaks. Ka tehnika-, meditsiini-, IT-, majandus-, õigus- jm täppistekstid on oma iseloomult vastutusrikkamad, keerukamad ning vajavad palju mõistete, faktide ja vastavuse kontrollimist, mistõttu on nende toimetamine oluliselt ajamahukam ja seega ka kallim.

Tegeliku hinna teada saamiseks tuleb esitada päring, milles on esitatud järgmised andmed:

 • töö teema

 • tähemärkide arv (koos tühikutega)

 • töö toimetamisse saatmise aeg

 • toimetatud töö tähtaeg

 • töö failivorming

 • vähemalt paarileheküljeline kõige iseloomulikum katkend toimetatavast tööst (teadustöö korral põhiosast, mitte sissejuhatusest ega kokkuvõttest)

 • täpsustatud soovid (nt kasutatud kirjanduse kontrollimine või mitte, jooniste tekstide kontrollimine või mitte jmt)

20 lk ja pikemate tööde jaoks teen soovi korral kuni kahe lehekülje ulatuses tasuta proovitöö

NB! Hindadele ei lisandu käibemaks.

---

Sisutoimetamine 45 €/h*

Sisaldab keeletoimetamist ja korrektuuri.

Tehakse fakti-, termini-, lingi-, viiteallikate ja tekstisiseste viidete (sh leheküljenumbrite) kontroll, kasutades autoriteetseid allikaid ja vajaduse korral kaasatakse eks­­­perte. Likvideeritakse kõik loogika- ja sisu­vead, ning kui vaja, muu­de­tak­se teksti struktuuri (st muudetakse lausete või lõikude asukohta, vajaduse korral kustutatakse või lisatakse teksti, tõstetakse peatükke ümber vmt) ja tehakse korrektne vor­mis­tus.
Tõlketekstide puhul kontrollitakse, kas kogu lähteteksti lause mõte on täpselt ja korrektselt ka tõlkes edasi antud.
= Sisutoimetamise tulemuseks on kõrgeima kvaliteediga ladus, loo­giline ja kontrollitud andmetega tekst.
! Teksti sisuline toimetamine nõuab toimetaja ja lõpp­kliendi tihe­dat koostööd.

Keeletoimetamine 10–15 €/lk**

Sisaldab korrektuuri.

+ Parandatakse sisulised ebatäpsused ja loo­gi­­kavead, kohendatakse ja ühtlustatakse sõnastust, lausestust ja stiili, sh vähendatakse kant­se­liiti. Kontrollitakse ja parandatakse kahtlased faktid, kasu­tades käepäraseid allikaid.
Tõlketekstis vaadatakse kahtluse korral ka lähteteksti, ja kui vaja, pakutakse sobivam tõlkevariant.
+/– Osuta­takse ebasobivatele väljenditele, kaht­­lastele terminitele ja kordus­tele või paran­da­takse need. Juhitakse autori tähelepanu silmatorkavatele tehni­lis­tele ja vor­mi­­listele puudustele (nt sisukorra ja viidete mittevastavus, mittetoimivad lingid, jooniste vale nummerdus jmt), mis lihtsamal juhul võidakse, kuid ei pruugita kõrvaldada.
– Suuremat ümberkorraldamist nõudvaid sisu, vormistust, nummerdust, kujundust jmt puudutavaid parandusi ei tehta.
= Keeletoimetamise tulemuseks on keeleliselt kor­rektne, üheselt mõistetav ja ladusalt loetav loogiline tekst. Teksti sisu eest vastutab siiski autor.
! Keeletoimetamine eeldab kliendi valmisolekut vastata toimetajal töö käigus tekkinud sisulistele küsimustele.

Toimetatud teksti näidet ja täpsemaid selgitusi vaata siit.

Keelekorrektuur 5–10 €/lk**

Korrektuur sobib vaid juba toimetatud või väga heas eesti keeles kirjutatud tekstidele.

Korrektuuri eesmärk on leida üles toimetamisest jäänud viimsedki pisivead ning lihvida seeläbi tekst täiuseni. Parandatakse kirjavahemärgistus, tähe-, tühiku- ja kriipsu­vead, aga ka eksi­tav ase­­sõnade kasutus ja täiesti ebaselged või vale arusaamist soo­sivad mõtteväljendused.
+/– Mär­gitakse ära silma­­torka­vad sisu­lised ebatäp­sused, loo­gi­ka­vead, kor­du­sed ja kahtlased faktid, kuid ei parandata neid. Juhitakse autori tähelepanu silma­tor­ka­va­tele teh­nilistele ja vormilistele puudustele, kuid ei kõrvaldata neid.
Tõlketekstide korral sihtteksti lähtetekstiga ei võrrelda.
 Stiili- ja sisuparandusi ega faktikontrolli ei tehta. Sisukorra ja viidete vastavust ei kontrollita.
= Korrek­tuuri tulemusena sünnib õigekirjareegleid järgiv tekst.
! Korrektuuri eeldus on, et sisulised parandused on tehtud juba eelmises (keeletoimetamise) etapis.

Korrektuuri läbinud teksti näidet ja selgitusi näed siit.

Väljastusülevaatus 45 €/h*

Ainult Tekstitohtri toimetatud tekstidele.

+ See on trükieelne viimane ülevaatus PDF-failis pärast toimetatud teksti kujundamist ja küljendamist, mille käigus kontrollitakse, et kõik poolitusmärgid oleksid õiges kohas, et poleks puuduvaid või ülearuseid tühi­kuid ega võõraid sümboleid tähtede asemel, et sõnade vahed poleks liiga suured ega väikesed, et rea ega lehekülje algusesse poleks sattunud üksikut silpi, et kogu tekst oleks normaalselt nähtav ning et tekst oleks vormistatud õigesti (fondid, pealkirjad, nimekir­jad, joo­nised, tabelid, leheküljenumbrid).
+/– Vahel, näiteks ilukirjanduse korral, tuleb väljastusülevaatuse käigus lugeda siiski kogu teksti.
Selles etapis enam sisulisi ega õigekirja parandusi ei tehta ja kogu teksti läbi ei loeta.
! Üldjuhul teeb ülevaataja faili vaid märkusi, parandused sisestab kliendipoolne tehniline toimetaja, kujundaja või küljendaja.

= Pärast väljastusülevaatuse käigus ilmsiks tulnud puuduste kõrvaldamist on tulemuseks korrektselt väljanägeva tekstiosaga trükivalmis fail.

Väljastusülevaatuse läbinud tekstinäiteid ja täpsemaid selgitusi vaata siit.

---

Ajapõhise arvestuse korral saab esialgu rääkida vaid umbkaudsest hinnast. Lõplik hind selgub pärast töö valmimist. Arvestusühik on 30 minutit.
** Valdkonna tava kohaselt arvestatakse ühe lehekülje mahuks 1800 tähemärki koos tühikutega. Hinnas lepitakse enne kokku.

Kui klient soovib teenuse sisu muuta (nt soovib, et korrektuuri käigus kontrollitaks siiski ka tekstis viidatud leheküljenumbrite vastavust sisukorrale), siis ka see on võimalik. Tuleb vaid enne kokku leppida.

Üldjuhul esitatakse teenuste eest koondarve üks kord kuus. Kuu miinimumtasu on 10 eurot.