EKI e-keelenõu – väga hea portaal, kust alustada. Üks sõnaotsing annab tulemusi paljudest Eesti Keele Instituudi (EKI) väljaannetest, nagu õigekeelsussõnaraamat (ÕS), seletav sõnaraamat (EKSS), võõrsõnade leksikon (VSL), etümoloogiasõnaraamat (ETY), ametniku soovitussõnastik (AMSS), kohanimede andmebaas jmt.

EKI keelenõuanne – saab teha otsingut ka sõnaosa alusel. Tulemused EKI keelenõuannete arhiivist ja keelenõuvakast. Samuti sisaldab lingikogu EKI jm autoriteetseltele keeleteemalistele kirjutistele.

Sõnaveeb – pidevalt täienev ühendsõnastik, mis peaks tulevikus asendama e-keelenõu.

EKI teatmik – pidevalt täienev nn uus ÕS, Sõnaveebi paariline, sisaldab mitmesugust teavet tänapäeva eesti keele kohta, sh keelenõuandeid, seisukohavõtte, loendeid jm.

Eesti keele käsiraamat 2020 – üldharivad teadmised eesti kirjakeele grammatika ja sõnavara ehituse kohta (ortograafia (st õigekirjutus), morfoloogia (st sõnade vormiõpetus), sõnamoodustus, süntaks (st lauseõpetus) ja leksikoloogia (st sõnavaraõpetus))

Eesti õigekeelsuskäsiraamat 2019   – täheortograafia, algustäheortograafia, kokku- ja lahkukirjutamine, lühendamine, arvukirjutus, kirjavahemärgid ja vormistus

Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsused ja muud seisukohavõtud

ESTERM – EKI mitmekeelne (eesti, inglise, prantsuse, saksa, soome) terminibaas, mis sisaldab peamiselt Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi õigusaktide termineid üle 50 valdkonnast (põllumajandus, rahandus, õigus, transport, meditsiin, keemia, bioloogia, avalik haldus jpm).

Euroopa Liidu terminoloogiabaas IATE

Lühendite nimekiri

Ladinakeelsete lühendite loend