(?) tähistab keeleliselt mitteautoriteetset allikat, millest võib olla abi, kuid millesse (õigekiri, sisuline asjakohasus jne) tasub suhtuda kriitiliselt.

ERINEVAD TEEMAD

Termeki – hulk mitteautoriteetseid terminibaase väga erinevatel teemadel alates rakubioloogia ja filosoofiaga ning lõpetades kokanduse ja koomiksitega.
Keeleveeb – suur hulk eriala- ja keeleterminite kogusid ja sõnastikke ning viiteid kasulikele allikatele. Andmekogu uuendamine lõpetati 2010. a.
Farlexi mitmekeelne üld-, meditsiini-, õigus- ja rahandussõnastik, tesaurus, akronüümid, idioomid, entsüklopeedia, inglise keele grammatika, Vikipeedia ja tasuta raamatukogu (15 keelt).

KEELETEADUS

Maailma keeled, kirjad ja rahvad
Maailma keelte koodid ja lühendid
Eesti keele lühend on et (vahel on kasutatud ka ee).
Eesti keele tesaurus
– sünonüümid ja antonüümid
Eesti keele poolitaja
Eesti keele speller
Sünonüümisõnastik (SYS) – samatähenduslikud sõnad
Antonüümisõnastik – vastandsõnad
Eesti keele põhisõnavara sõnastik (PSV) – 5000 eesti keele olulisimat sõna lihtsate seletuste, piltide ja häälduse kuulamise võimalusega. Suunatud eelkõige keeleõppijaile.
EKI isikunimeandmebaas – problemaatiliste eesti perekonnanimede käändevormid.
Eesti Wordnet – sõnadevahelised suhted (sünonüümid (e teisendsõnad), antonüümid (e vastandsõnad), hüperonüümid (e ülemmõisted), hüponüümid (e alammõisted), homonüümid (e sama kujuga, kuid eri tähendusega sõnad), meronüümid (tervik osa suhtes), holonüümid (osa terviku suhtes), põhjus- ja rollisuhted ning tuletussuhted).

STASTISTIKA

Eurostati statistikasõnastik ning lühendid ja akronüümid (inglise keeles)

GEOGRAAFIA

EKI Eesti ja välisriikide kohanimede andmebaas (eesti, inglise ja vene keeles)
EKI kohanimevalimik – hääldused, käändevormid
Riikide pealinnad ja ISO koodid – kahe- ja kolmetähelised koodid ning numbrikoodid. Eesti koodid on EE, EST ja 233.
Riikide, territooriumite ja vääringute nimistu

LOODUS

Linnud
Eesti lindude nimestik (eesti ja inglise keeles)
Maailma lindude nimestik (ladina, eesti ja inglise keeles)
Loomad
Eestikeelsete loomanimetuste terminibaas (inglise, eesti, saksa ja ladina keeles)
Eestikeelsete imetajanimetuste andmebaas
(ladina, inglise ja eesti keeles + levila ja selgitused)
(?) Koeratõud, terjerid
Kalad
(?) Kalapeedia: Eesti kalastuse entsüklopeedia (kalaliigid, kalade kehaosad, veekogud, kalastuskohad, kalastusvarustus, kalastusterminid jm kalandusega seotu)
Taimed
Eestikeelsete taimenimede andmebaas, sh taimenimede õigekiri jms (eesti ja ladina keeles)

HARIDUS

Haridussõnastik (HAR) – 4850 mõistet järgmistest valdkondadest: kasvatus ja areng, alusharidus, põhi- ja keskharidus, kutseharidus, kõrgharidus, huvi haridus, eripedagoogika, andragoogika, sotsiaalpedagoogika, didaktika, õppevahendid, kooli korraldus, haridusasutused, haridussotsioloogia, kasvatus teaduslik uurimistöö, pedagoogika ajalugu, infotehnoloogia (kui e-õppe alus).

TEHNIKA ja TÄPPISTEADUS

Abiks tehnikateksti koostajale/tõlkijale
Autosõnastik (eesti, inglise, saksa, soome, vene keel)
T. Masso Ehitaja sõnastik (eesti, inglise, soome keel)
Mootorite ja masinate terminid seletustega (inglise keeles)
Biokeemia sõnastik (inglise ja eesti keeles)
Geneetikaleksikon (eesti, inglise)
Rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) ühikud
Suuruste ja ühikute tähistest elektrotehnikas

Infotehnoloogia
Andmekaitse ja infoturbe leksikon AKIT (eesti ja inglise keeles)
Standardipõhine tarkvaratehnika sõnastik STATS
(eesti ja inglise keeles)
EKI IT terministandardi sõnastik
Microsoft Language Portal – Microsofti (ja üleüldse IT-) terminoloogia
Närvivõrkude ja masinõppesõnastik
H. Vallaste Info- ja sidetehnoloogia terminite seletav sõnaraamat (inglise-eesti)

Tööstus
Eesti standardid (eesti ja inglise keeles)
Tekstiilkiudude sõnastik ja lühendid (eesti, inglise, soome, rootsi, saksa keeles)
Tekstiilkiudude liigitus

MAJANDUS ja POLIITIKA

Eestis registreeritud  ettevõtted ja kaubamärgid
Euroopa Liidu terminibaas IATE (kõik EL-i keeled)
Euroopa Liidu institutsioonid ja organid
Euroopa Liidu institutsioonide akronüümid ja lahtikirjutused
Eesti Panga pangandussõnastik
(eesti-inglise)
Riikide elanikud ja rahaühikud
(?) Raamatupidamisterminite seletav sõnastik
Logistikasõnastik

MEDITSIIN

Ravimiameti ravimiregister